Projecten Duurzame ketens

Bosbeheer staat niet op zichzelf, maar wordt door talloze actoren en sectoren beïnvloed. Rondom het bos zijn er diverse bosketens die van invloed zijn op het bosbeheer.  Lees meer...

Tags

Amsterdam is one of five European cities that have been invited to engage in Partner Forests to showcase community-forest enterprises and the conservation benefits of using sustainably sourced wood. These high-visibility exchanges will promote consumer awareness, forest stewardship, and urban policies that exhibit leadership on climate and biodiversity. These local-to-local partnerships can demonstrate the power of “thinking globally, and acting locally.”

To pilot the Partner Forest program at a small scale, conservation timber will be sourced for new outdoor public infrastructure such as bridges and benches. The timber will be sourced from a strategically selected community-managed forest according to specifications prepared by the core project group (Cities4Forests, Probos, and City of Amsterdam). Through this test, city connections to Partner Forest communities will be created.. Once finished, the project will display limited information and a QR code that connects with the community through Cities4Forests’ Partner Forests website. This website will provide information on where the wood has come from and will virtually connect the people of Amsterdam to Partner Forest community members (e.g. through a video message). Lessons and outcomes of Phase 1 will be applied to a large-scale project, for instance through a bridge renovation or additions to the Mandela Park Housing development. Partner Forest communities and wood sources will be reassessed based on project needs, and the use of lesser-known timber species considered. Partner Forest programs are intended to help cities advance their sustainability commitments, such as Amsterdam’s Green Deal Timber Construction agreement.

 

Information

Uitvoerders: Mark van Benthem, Sietze van Dijk en Bryndis Perdijk
Opdrachtgever: Cities 4 Forest World Research Institute
Periode van uitvoering: 2022-2023

De gemeente Rotterdam gebruikt voor haar parkbanken en overig straatmeubilair een beperkt aantal houtsoorten, vaak afkomstig uit tropische bossen. Dit hout komt uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen met duurzaamheidscertificaat.

Lees meer...

Sinds 2010 streeft de rijksoverheid ernaar 100% duurzaam geproduceerd hout in te kopen dat voldoet aan vastgestelde duurzaamheidscriteria. Om de rijksoverheid te steunen bij deze opgave is in 2008 de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) opgericht. TPAC is de commissie die toetst of certificeringssystemen voor duurzaam geproduceerd hout voldoen aan de gestelde inkoopcriteria van de Nederlandse overheid. De inkoopcriteria en toetsingsprocedure zijn vastgelegd in de Timber Procurement Assessment System (TPAS).

Lees meer...

SURINAME CLIMATE SMART FORESTRY Program (CSF-P): a forest carbon project under the Verified Carbon Standard through reduced impact logging (RIL-C).

Lees meer...

Stichting Probos hecht groot belang aan een sterke rondhoutverwerkende sector in Nederland. De aanwezigheid van rondhoutverwerking in Nederland betekent namelijk dat het hout uit het Nederlandse bos op korte afstand op een professionele wijze kan worden verwerkt. Dit is een waarborg voor inkomsten in het bosbeheer en daarnaast zorgt het ervoor dat het Nederlandse hout zo hoogwaardig mogelijk kan worden afgezet.

Lees meer...

The aim of this study is to make further insightful the sustainability and legality of the import of tropical primary and secondary wood products by the EU27+UK. The seven main importing countries (Belgium, France, The Netherlands, Italy, United Kingdom, Germany and Spain) together represent approximately 90% of the EU28 primary tropical timber product import. The concentration of imports in these seven countries provides a strong lever for change. A rapid shift towards sustainable timber could have wide-ranging consequences for the world’s tropical forests.

Lees meer...

In 2018, Gabon’s president announced that all forest concessions in the country should be certified by the Forest Stewardship Council (FSC) standard by 2022. A challenging ambition. Since the announcement, the forest sector in Gabon has been strongly mobilised, aiming at gathering and sharing of knowledge and information on the various certification schemes for sustainable forest management.

Lees meer...

To position timber as one of the solutions to help address climate change, and hence use the momentum to promote the use of timber, there should be no debate about responsible sourcing. For this reason, progressive Timber Trade Federations (TTFs) and other relevant organisations should encourage their members to trade timber harvested from responsibly managed forests. Sourcing from responsibly managed forests helps comply with legal requirements, like the EUTR (EU), Lacey Act (USA) and ILPA (Australia).

Lees meer...

In het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie wordt hoogwaardig houtgebruik gezien als een manier om 1) koolstof zo lang mogelijk opgeslagen te houden in de houtketen en 2) CO2-uitstoot van grondstoffen met een hoge CO2-intensieve productie (zoals staal en beton) en/of met een fossiele oorsprong (zoals kunststof) te voorkomen.

Lees meer...

Binnen de Klimaatenveloppen 2018 en 2019 zijn door Stichting Probos in samenwerking met Stichting Hout Research, Centrum Hout en Staatsbosbeheer de technische mogelijkheden voor de hoogwaardige toepassing van Nederlands hout verkend. Daarbij is gebleken dat er veel meer kan met Nederlands hout dan wellicht wordt gedacht. De volgende stap is nu de vraag naar hoogwaardige toepassing van Nederlands hout en ook hout in het algemeen te vergroten. Toepassing in de bouw is één van de meest hoogwaardige toepassingen van hout. Het stimuleren van houtbouw is dan ook een goede manier om ook de hoogwaardige toepassing te vergroten. Via dit project wordt, opnieuw in samenwerking met Centrum Hout, Staatsbosbeheer en Stichting Houtresearch, hieraan een bijdrage geleverd.

Lees meer...

De huidige inkoopcriteria van de Nederlandse overheid voor duurzaam geproduceerd hout gaan uit van bos als bron van het hout, terwijl er ook hout uit andere bronnen vrijkomt. Denk daarbij aan landschappelijke beplantingen, bomenrijen en lanen, maar ook hout dat vrijkomt bij sloop en renovatie. Met de wens van een meer lokale en circulaire economie, komen deze stromen in toenemende mate in beeld.

Lees meer...

The EUTR came into effect in 2013, making it illegal to place timber on the EU market if it was illegal in country of harvest, and requiring companies to implement due diligence measures to reduce the risk of illegal timber entering the EU. The LIFE Legal Wood project aims to further strengthen implementation of the EUTR.

Lees meer...

Chatham House has been working on forest governance, illegal logging and deforestation since 2000. Much of Chatham House work focuses on efforts to tackle the international trade in illegal timber. This includes the Indicators of Illegal Logging Project, which investigates the nature and extent of illegal logging and the associated trade in illegal timber, as well as the effectiveness of the response to this issue by both the government and the private sector.

Lees meer...

De Nederlandse overheid is met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) een aanjager voor de duurzame transitie van Nederland. Sinds 2008 heeft de Nederlandse overheid reeds inkoopcriteria vastgesteld voor duurzaam geproduceerd hout en houten producten. Door het hanteren van deze inkoopcriteria, heeft de Nederlandse overheid bijgedragen aan de groei van het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Bovendien hebben veel marktpartijen deze criteria overgenomen en worden ze ook gebruikt als criteria voor subsidies (MIA/VAMIL).

Lees meer...

Het realiseren van een beter marktperspectief voor drie mogelijk (nieuwe) toepassingen van (Nederlands) hout in de B&U bouw; Cross Laminated Timber (CLT), kozijnen en gevelbekleding (onderzoek naar brandwerendheid).

Lees meer...

Met het actieplan Hout in de gww wil de houtsector bijdragen aan een duurzame economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen. Zij wil dat bereiken door kennis over hout en houtproducten breed te delen binnen de grond-, weg- en waterbouw (gww).

Lees meer...

Het beoordelen van aanvragen voor certificering SNL en het uitvoeren van audits van lopende certificaten SNL in opdracht van de Stichting Cerificering.

Lees meer...

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de ambitie om in 2030 circulair te handelen en in 2050 circulair te zijn. Hiermee draagt RWS bij aan de Rijksbrede ambities op het gebied van de transitie naar een Circulaire Economie (CE).

Jaarlijks komt er bij beheer en onderhoud van het areaal van RWS een hoeveelheid hout vrij. Dit hout vervalt veelal aan de aannemer. Hout is een hernieuwbare grondstof, kan tot hoogwaardige producten worden verwerkt en legt CO2 vast. Vanwege deze eigenschappen kan hoogwaardige toepassing van hout een bijdrage leveren aan de circulaire ambities.

Lees meer...

Probos’s mission is to support the sustainable management of forests worldwide. One of the ways Probos carries out its mission is help achieving global and local supply chains that source from sustainable production.

Lees meer...

label