Rapporten: 2014

  • Home
  • Rapporten: 2014

Import of secondary timber products by the EU28

Jan Oldenburger, Mark van Benthem, Casper de Groot, Martijn Boosten en Patrick Jansen, november 2014

Stichting Probos heeft in opdracht van Wereldnatuurfonds een studie uitgevoerd naar de markt van zogenaamde secundaire houtproducten (kant-en-klare). Om zicht te krijgen op het belang van deze producten in het totale houtvolume is in opdracht van het Wereldnatuurfonds in beeld gebracht hoeveel van dergelijke producten worden geïmporteerd en welk aandeel van deze producten op dit moment niet onder de EU Timber Regulation (EUTR) valt. 

Elzenhakhout op omgekeerde rabatten

Casper de Groot & Patrick Jansen, november 2014

Het project heeft tot doel het concept van elzenhakhout op omgekeerde rabatten verder uit te werken en in de praktijk te brengen. Het is hierbij belangrijk er voor te zorgen dat een goede productie wordt behaald en dat op een efficiënte en effectieve wijze kan worden geoogst. Zo kan het bijdragen aan de economie van het landgoed.

Zesde Nederlandse Bosinventarisatie: methoden en basisresultaten

M.J. Schelhaas, A.P.P.M. Clerkx, W.P. Daamen, J.F. Oldenburger, G. Velema en , P. Schnitger, H. Schoonderwoerd en H. Kramer, juni 2014

In 2012 en 2013 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (NBI6) uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de onderliggende methoden en de basisresultaten. Bos beslaat 11% van het grondgebruik in Nederland. Het Nederlandse bos wordt gemiddeld ouder, meer gemengd en iets meer ongelijkjarig. De gemiddelde voorraad levend en dood hout blijft toenemen. De gemiddelde bijgroei is iets gedaald, bij ongeveer gelijkblijvende kap. Er is een duidelijke verschuiving gaande van naaldboomsoorten naar loofboomsoorten.

Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050

Martijn Boosten en Jan Oldenburger, mei 2014

Uit de Natuur-, Bos-, Landschap- en Houtketen (NBLH) komt biomassa vrij die kan worden inzet voor de opwekking van hernieuwbare energie. Op 5 maart 2013 zijn door diverse partijen uit de bos-, hout-, natuur-, milieu- en energiesector in het kader van het Houtconvenant afspraken gemaakt om te komen tot een grotere oogst van houtige biomassa in Nederland. De ondertekenaars van het Houtconvenant hebben behoefte aan een actuele en realistische inschatting van de bijdrage die de NBLH-sector kan leveren aan de realisatie van de doelen van het Energieakkoord. Probos heeft daarom het biomassapotentieel van de NBLH-sector geactualiseerd en berekend welke bijdrage de NBLH-sector kan leveren aan de hernieuwbare energiedoelen in 2020 en 2050. Dit rapport beschrijft de resultaten van deze actualisatie.

Markante bomen in het bosbeheer: een verkenning

Martijn Boosten, mei 2014

Veel bossen bevatten markante bomen. Dit kunnen bomen zijn van een weinig voorkomende soort of van een speciaal ras of variëteit. Het kunnen ook bomen zijn die een bijzondere verschijningsvorm of beheervorm hebben. Daarnaast zijn er markante bomen met een bijzonder verhaal of een bijzondere geschiedenis. Dergelijke bomen hebben een cultuurhistorische waarde. Daarnaast kunnen ze ook een recreatieve waarde hebben. Sommige beheerders geven gerichte aandacht aan bepaalde markante bomen in hun terrein, maar veel van dergelijke bomen worden niet als groen erfgoed herkend en krijgen dan ook niet de aandacht in het beheer die ze op basis van hun cultuurhistorische waarde verdienen. Ook wordt de recreatieve en ecologische waarde van markante bomen niet altijd erkend of optimaal benut. Het historisch gebruik en beheer van bomen kan bovendien een goede inspiratiebron zijn voor het huidige beheer van markante bomen in bossen.

Wilgendoolhoven. Een verkenning naar de mogelijkheden voor de aanleg en exploitatie van wilgenplantages voor recreatie en biomassa

Martijn Boosten en Annemieke Winterink, mei 2014

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Houtige biomassa levert een belangrijke bijdrage aan de biobased economy. De verwachting is dat de wereldwijde vraag naar houtige biomassa in de toekomst zal toenemen. Het wordt daarom belangrijk om in Nederland te kijken naar mogelijkheden voor biomassateelt. In opdracht van InnovatieNetwerk verkent Probos diverse mogelijkheden voor de teelt van houtige biomassa, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en voorwaarden voor multifunctioneel ruimtegebruik. RGV Holding heeft een groot areaal recreatieterrein. Hierop wil het bedrijf meer doen met biomassateelt, maar dan uitsluitend wanneer er aantrekkelijke combinaties met recreatievoorzieningen gemaakt kunnen worden. Probos heeft in opdracht van InnovatieNetwerk geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg en exploitatie van wilgenplantages voor recreatie en biomassa in zogenoemde wilgendoolhoven. Dit rapport bevat de resultaten van deze verkenning.

Postadres

Stichting Probos
Postbus 253
6700 AG Wageningen
T 0317 - 466555
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden Bosberichten

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Social Media

© Probos , all rights reserved